Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

daytripper
Wyszło na wasze: to, kim się było, u ludzi większe ma znaczenie niż to, kim się jest.
— Andrzej Sapkowski - ' Sezon burz '
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty

June 20 2015

daytripper
0228 e211 500
Reposted frompoleszka poleszka viablackpottage blackpottage
daytripper
5386 bfca 500
Reposted frommatwin matwin viablackpottage blackpottage
daytripper
6626 d355
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viablackpottage blackpottage
daytripper
9555 c063
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viabiolchem biolchem
daytripper
9270 f4a3
Reposted frombananowyczipsxD bananowyczipsxD viaecrivain ecrivain
daytripper
daytripper
1511 1365
Reposted frommisza misza viailovemovies ilovemovies
daytripper
daytripper
6141 6899 500
"Ości" 20
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaecrivain ecrivain
daytripper
Tylko mi nie mów
Że chciałeś wszystko rozwiązać
Tylko mnie nie drap
Tylko mi nie krusz
Swoim szczęściem po oczach
— domowe melodie
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
daytripper
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik viaecrivain ecrivain
daytripper
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
daytripper
0143 b4ac
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
daytripper
5743 8527 500
Reposted fromurban-cities urban-cities viaecrivain ecrivain
daytripper
Facebook
Reposted fromweightless weightless viaecrivain ecrivain
daytripper

“You remember that cave? We should have stayed in that cave.”

“We’ll go back there.”
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

June 19 2015

daytripper
daytripper
9215 94e8
Reposted fromczinok czinok viagameofthrones gameofthrones
daytripper
9188 5043
after finale "Game of Thrones"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl